Rotaryclub Bladel, Reusel – de Mierden en haar commissie Kempenrally, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het kader van de Kempenrally. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rotaryclub Bladel, Reusel – de Mierden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rotaryclub Bladel, Reusel – de Mierden en haar Commissie Kempenrally zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens of via ons contact formulier:

Rotaryclub Bladel, Reusel – de Mierden
Bossingel 16
5531 NH Bladel
secretariaat@rotarybladel.nl

Contactformulier

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door de commissie Kempenrally, Rotaryclub Bladel, Reusel – de Mierden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om onze deelnemers te kunnen registreren;
 • Om facturatie en andere administratieve handelingen te kunnen verrichten;
 • Om de lijst met deelnemers en de winnaars te kunnen publiceren, met name worden de naam, achternaam en voorvoegsels, merk, type en jaartal voertuig van deelname op de website gepubliceerd.
 • Om, indien u aangemerkt bent als “Vriend van” een vermelding te maken in het route boekje.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigingen en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen zullen wij de volgende (persoons)gegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Merk van het deelnemend voertuig;
 • Uitvoering of type van het deelnemend voertuig;
 • Bouwjaar van het deelnemend voertuig;
 • Bedrijfsnaam;
 • Facturatie adres;

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het maken van een route boekje met daarin de “Vrienden van”, sponsoren, vragen en route informatie.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de website;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, aankondigingen en uitnodigingen omtrent de Kempenrally.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Rotaryclub Bladel, Reusel – de Mierden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Op de website zullen wel de winnaars en deelnemers van de voorgaande jaren te zien zijn indien men heeft ingestemd met publicatie.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Rotaryclub Bladel, Reusel – de Mierden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij laten back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

PUBLICATIES VAN GEGEVENS OP DE WEBSITE

In uitzondering op de bovenstaande regels, zijn er voor het onderhouden van winnaars, deelnemers en het produceren van een impressie de volgende zaken van belang.

Op de website www.kempenrally.nl worden de volgende gegevens gepubliceerd:

Uw en eventuele bijrijders voornaam, voorvoegsels en achternaam, alsmede van uw deelnemend voertuig het merk, type en bouwjaar.

Indien u niet met name genoemd wenst te worden op de website, maar toch wilt deelnemen, kunt u dit doorgeven aan de Kempenrally commissie. Uw gegevens zullen dan niet zichtbaar worden gepubliceerd met als aanduiding anoniem of n.n.b.. In de reserveringsadministratie zullen wel uw gegevens zichtbaar zijn voor de personen die deel uitmaken van de Kempenrally commissie en derde partijen die belast zijn met het verzorgen en onderhouden van de website, financiele administratie en communicatie.

PUBLICATIE VAN FOTOS EN VIDEOBEELDEN OP DE WEBSITE, NIEUWSBRIEVEN EN ROUTEBOEK

Tijdens het evenement zullen foto’s en eventueel video opnamen worden gemaakt. Een selectie van deze beelden zal op de website worden gepubliceerd en zijn daarmee voor iedereen zichtbaar. Sommige van deze beelden kunnen als sfeerimpressie in de volgende nieuwsbrieven, routeboekjes etc. worden gebruikt. Bij deelname kunt u aangeven of uw gegevens hiertoe mogen worden gebruikt. U kunt altijd verzoeken om beeldmateriaal te laten verwijderen van de website.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.