Artikel 1: Correct verkeersgedrag vereist

De organisatie verwacht van de deelnemers een uiterst correct verkeersgedrag t.o.v. elkaar en de overige weggebruikers, het in acht nemen van snelheidsbeperkingen alsmede een onopvallend gedrag binnen de bebouwde kom. Indien het gedrag op de weg onverhoopt tot opmerkingen van de overige deelnemers leidt, wordt de deelnemer hier eenmalig (zonder bronvermelding) op geattendeerd door de wedstrijdleiding.

Artikel 2: Strafpunten bij niet correct verkeersgedrag

Voor geconstateerde (verkeers-) overtredingen worden afhankelijk van de ernst, strafpunten berekend, met als maximale straf diskwalificatie.

Artikel 3: Route die afgelegd moet worden

In het routeboek is ten behoeve van alle deelnemers de af te leggen route opgenomen. De deelnemers dienen deze route af te leggen op de wijze zoals in de omschrijving is aangegeven.

In de eerste kolom is de totale afstand opgenomen die is afgelegd vanaf het moment dat de dagteller van de auto volgens de aanwijzingen in het routeboek op nul is gezet.

In de tweede kolom is opgenomen de afstand die moet worden afgelegd vanaf de daaraan voorafgaande aanwijzing die is opgenomen in het routeboek.

In de derde kolom is opgenomen de aanwijzing die moet worden opgevolgd nadat de afstand die in de tweede kolom is vermeld is afgelegd. De gebruikte afkortingen hebben de navolgende betekenis:

  • EWR: Einde weg rechts
  • EWL: Einde weg links
  • L: Links afslaan
  • R: Rechts afslaan
  • RD: Recht door
  • Y: Y-Splitsing

Vergeet nooit om bij de start van zowel het ochtendgedeelte als het middaggedeelte de dagteller op 0 te zetten!

Artikel 4: Onverwachte verkeersopbrekingen

Kijk bij opbrekingen e.d. altijd naar eventuele aanwijzingen of volg de eventuele pijlen. Rijdt altijd zover mogelijk door, vaak wordt een doorgang vrijgehouden voor aanwonenden.

Artikel 5: Punten bij aanvang Kempenrally voor deelnemer

Ieder team begint de rally met 2017 punten waarop in mindering wordt gebracht het bouwjaar van de door de deelnemer gereden auto vermenigvuldigd met één punt.

Artikel 6: Gevolg van te laat melden bij start

De deelnemer krijgt 50 strafpunten voor het te laat melden bij de start.

Artikel 7: Te beantwoorden vragen

In het routeboek zijn een aantal vragen opgenomen over de route en over de Kempen. Ieder juist beantwoorde vraag levert 25 punten op.

Artikel 8: Foto’s in juiste volgorde plaatsen

In het routeboek zijn enkele foto’s opgenomen. Deze foto’s zijn genomen langs de route. Er zijn ook foto’s opgenomen die niet zijn gemaakt langs de route. U dient op het formulier aan te geven of de foto’s tijdens de ochtendrit of de middagrit zijn gemaakt. Ieder juist antwoord levert 15 punten op. Een fout antwoord kost u 10 punten. U krijgt een bonus (50) als alle foto’s goed geplaatst zijn!

Artikel 9: Speciale onderdelen

Zowel in de ochtend, als in het middag deel zijn speciale proeven opgenomen die voor de bestuurder en of bijrijder zijn. Om de pret niet te bederven is de exacte aard nog niet vrijgegeven. De juiste wijze en de te winnen punten worden bij de proef zelf bekend gemaakt.

Artikel 10: Bonuspunten

De Kempenrally commissie heeft het recht om om haar moverende redenen bonuspunten uit te delen aan de mooiste auto, dan wel de meest aantrekkelijke bestuurder en / of bijrijder.

Artikel 11: Winnaar Kempenrally

De winnaar van de Kempenrally is de deelnemer die de meeste punten heeft. Bij een gelijk aantal punten wint de oudste auto.

Artikel 12: Geen protestmogelijkheid

De organisatie van de Kempenrally kent geen enkele protestmogelijkheid ter zake van de toekenning of berekening van (straf)punten en dergelijke. Uiteraard zullen vriendelijke op- en aanmerkingen binnen de hiervoor gestelde termijn (30 min. na finishtijd) welwillend worden aangehoord.

Artikel 13: Kempenrally commissie

De Kempenrally commissie heeft altijd gelijk.

Artikel 14: Onjuist oordeel

Komt het zo uit dat de Kempenrally commissie toevallig ongelijk blijkt te hebben in haar oordeel, dan treedt direct artikel 13 in werking.

Artikel 15: Deelname op eigen risico

Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De organisatie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enig gevolg van deelname aan dit evenement of beroep op assistentie door officials. De auto waar mee wordt deelgenomen moet in perfecte technische staat verkeren en voorzien zijn van alle benodigde papieren en keuringen. Denk naast gevarendriehoek e.d. tevens aan reflecterend jack bij pechgevallen en sleepkabel.

Artikel 16: Vriendelijkheid en fair play

Geheel in het teken van de rotary stellen wij het op prijs als u ondanks het competetieve element van een rally, uw mederijders onderweg ten dienste bent door het assisteren bij problemen, het waarschuwen voor gevaarlijke of onverwachte situaties en het kunnen helpen bij kleine storingen (sleepkabel, jerrycan benzine, startkabel, krik en wielsleutel). Dit natuurlijk altijd met inachtneming van de veiligheid van uzelf en de anderen. Breng een ander of uzelf nooit in gevaar!

Artikel 17: Force majeur

Pech gevallen en Force Majeur, dient u bij de wedstrijdleiding te melden. Er is een bezemwagen beschikbaar die u onderweg kan helpen.

Wilt u ook een bijdrage leveren voor het goede doel? Wij hebben een heel scala aan sponsormogelijkheden. Van natura-leveringen tot financiële bijdragen.